Przyjemna i skuteczna nauka języka angielskiego – Nie czekaj! Zapisz się już dziś!          Przyjemna i skuteczna nauka języka angielskiego – Nie czekaj! Zapisz się już dziś!           Przyjemna i skuteczna nauka języka angielskiego – Nie czekaj! Zapisz się już dziś!          Przyjemna i skuteczna nauka języka angielskiego – Nie czekaj! Zapisz się już dziś!          

Statut szkoły

 

 

ROZDZIAŁ 1

​Postanowienia ogólne
§1. Szkoła Języków Obcych Elżbieta Potapczyk, zwana dalej Szkołą, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, prowadzącą nauczanie języka angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoła prowadzi nauczanie tych języków na różnych poziomach zaawansowania.
§2. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327).
§3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty w Olsztynie.
§4. Szkoła mieści się w Ełku w lokalach przy ul. Targowej 18/20 oraz Małeckich 2.
§5. Szkoła działa na terenie Ełku.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania Szkoły
§1. Zadaniem Szkoły jest kształcenie językowe uczniów dla potrzeb komunikowania się w obcych językach, korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji, zdawania egzaminów maturalnych, wstępnych na wyższe uczelnie i innych. Kształcenie językowe jest uzupełniane przez pracę w kołach zainteresowań, np.: Pen Pal Club, koło teatralne, koło miłośników piosenki obcojęzycznej, koło młodych tłumaczy. Szkoła stawia sobie za zadanie organizowanie różnych form kontaktów międzynarodowych, np. wyjazdów zagranicznych w celu kształcenia umiejętności językowych i zapoznania z historią i kulturą danego kraju, wymiany korespondencji, wspólnych projektów i imprez.
§2. Celem Szkoły jest doprowadzenie uczniów do zdania:  matury z języka angielskiego  oraz egzaminów organizowanych przez Ośrodek British Council i uzyskania certyfikatów  potwierdzających znajomość języka na odpowiednim poziomie.

ROZDZIAŁ 3

​Osoba prowadząca Szkołę
§1. Osobą prowadzącą Szkołę jest: Elżbieta Potapczyk ul. Małeckich 2, ul. Targowa 18/20, 19-300 Ełk.

ROZDZIAŁ 4

Organy Szkoły
§1. Organem Szkoły jest: dyrektor Szkoły.
§2. Dyrektor Szkoły sprawuje całościową kontrolę nad funkcjonowaniem placówki, w szczególności:
​- odpowiada za terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji Szkoły;
- zatrudnia, zwalnia oraz nadzoruje pracę nauczycieli, kontroluje dokumentację pedagogiczną, hospituje zajęcia lub wyznacza osobę hospitującą zajęcia, akceptuje plany pracy nauczycieli, przeprowadza sprawdziany wyników nauczania;
- przygotowuje i, w razie potrzeby, modyfikuje rozkład zajęć;
- przygotowuje roczny plan pracy Szkoły;
- odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy nauczycieli i uczniów;
- reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
- podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy

ROZDZIAŁ 5

​Organizacja pracy Szkoły
§1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§2. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.
§3. Nauczanie prowadzone jest w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo.
§4. Godziny rozpoczęcia zajęć dzieci i młodzieży ustalane są tak, by nie kolidowały z ich lekcjami w szkole państwowej.
§5. Zajęcia trwają od 15 września do 15 czerwca każdego roku szkolnego.
§6. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich pokrywają się z terminami w szkołach państwowych.
§7. Każdy semestr i rok szkolny kończą się egzaminem, a uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia nauki na osiągniętym poziomie znajomości języka.
§8. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest grupa złożona maksymalnie z 15 osób. W szczególnych przypadkach grupy mogą być bardziej liczne.
§9.Uczniowie podzieleni są na grupy według poziomu zaawansowania i wieku:

 • Dzieci
  - Początkujący starter (7-8, 9 lat)
  - Początkujący beginner (8-9, 10 lat)
  - Początkujący elementary (9-10, 11 lat)
  - Początkujący children’s pre-intermediate (10-11, 12 lat)
 • Dorośli i młodzież
  - Początkujący elementary
  - Średniozaawansowany pre-intermediate A1
  - Średniozaawansowany intermediate A2
  - Średniozaawansowany upper-intermediate B1
  - Zaawansowany FCE preparation B2
  - Zaawansowany CAE preparation C1
  ​- Zaawansowany CPE preparation C2

§10. Uczniowie przechodzą na wyższy poziom kształcenia po zakończeniu roku szkolnego i osiągnięciu średniego wyniku ze wszystkich semestrów minimum 51%.

ROZDZIAŁ 6

​Nauczyciele Szkoły
§1. Prawa i obowiązki nauczycieli
1a. Nauczyciele mają prawo:
- korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oświatowych i naukowych;
- otrzymywać wynagrodzenie regularnie i w wysokości określonej w umowie;
- współdecydować o treściach, sposobie organizacji procesu nauczania, doborze podręczników, sposobie sprawdzania postępów uczniów na egzaminach;
- korzystać z podręczników, kaset, pomocy naukowych, urządzeń będących w posiadaniu Szkoły;
- być poinformowanym o wszelkich zmianach dotyczących ich samych lub grup, w których nauczają.
1b. Nauczyciele mają obowiązek:
- rozpoczynać i kończyć zajęcia o wyznaczonej porze;
- dbać o należyty poziom merytoryczny i metodyczny, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo i higienę prowadzonych zajęć;
- indywidualizować proces nauczania w oparciu o rozpoznanie możliwości i potrzeb uczniów;
- uzupełniać swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną;
- przygotowywać i uczestniczyć w niedydaktycznych formach aktywności;
- systematycznie uzupełniać dokumentację procesu kształcenia;
- realizować program kształcenia;
- dokonywać oceny postępów uczniów w nauce.

ROZDZIAŁ 7

Prawa i obowiązki słuchaczy
§1. Słuchacze mają prawo:
- uczestniczyć w zajęciach swojej grupy a w porozumieniu z dyrektorem oraz nauczycielem prowadzącym, także innych grup oraz we wszystkich formach aktywności organizowanych przez Szkołę;
- do podmiotowego, przyjaznego, pełnego szacunku traktowania w procesie dydaktycznym;
- do rzetelnego i regularnego informawania o postępach w nauce;
- korzystac z pomocy naukowych, urządzeń, kontaktów międzynarodowych Szkoły;
- otrzymać świadectwo ukończenia nauki w danym roku szkolnym po uprzednim wypełnieniu warunków uzyskania takiego świadectwa stawianych przez Szkołę.
§2. Uczniowie mają obowiązek:
- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
- przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli;
- dbać o bezpieczeństwo, ład i porządem w Szkole.

ROZDZIAŁ 8

Finansowanie Szkoły
§1. Szkoła jest finansowana z opłat za naukę uiszczanych przez słuchaczy lub ich opiekunów.

ROZDZIAŁ 9

​Kryteria przyjmowania słuchaczy do Szkoły i skreślania ich z listy słuchaczy
§1. Osoby rozpoczynające naukę od podstaw przyjmowane są w drodze zapisów, bez egzaminów wstępnych.
§2. Osoby z innych placówek, które chcą kontynuować naukę w Szkole, kwalifikowane są podstawie egzaminu w formie ustnej lub pisemnej.
§3. Uczeń jest wykreślany z listy słuchaczy, jeżeli nie uiszcza opłaty lub nie uczestniczy w zajęciach bez usprawiedliwienia przez okres dłuższy niż 4 tygodnie.

ROZDZIAŁ 10

​Postanowienia końcowe
§1. Szkoła używa pieczątki z nazwą Szkoły na świadectwach Szkoły i innych dokumentach Szkoły.
§2. Wszelkie zmiany w statucie Szkoły wprowadzane będą przez osobę prowadzącą Szkołę na piśmie w formie aneksu i przesyłane do Kuratorium Oświaty. ​Z dniem 21.09.2016 r. traci moc obowiązujący dotychczas statut i wchodzi w życie statut znowelizowany.